Forside » Handelsbetingelser - webshop salg
Min Konto  |  Indkøbskurv  |  Til Kassen   
Nyeste tilbud mere
Sejlersko Henri Lloyd Octogrip
Sejlersko Henri Lloyd Octogrip
DKK  999,00
DKK  699,30
Top Musto, lycra m. lange ærmer, hvid
Top Musto, lycra m. lange ærmer, hvid
DKK  450,00
DKK  270,00
Sejlersko Orca Bay Augusta, farve mørkebrun
Sejlersko Orca Bay Augusta, farve mørkebrun
DKK  1.398,00
DKK  699,00
Handsker Musto - Extreme Performance, korte fingre sort, Small
Handsker Musto - Extreme Performance, korte fingre sort, Small
DKK  399,00
DKK  299,25
Sejlersko Orca Bay Buffalo, farve mørkebrun
Sejlersko Orca Bay Buffalo, farve mørkebrun
DKK  1.398,00
DKK  699,00
Varegrupper
Til Dinghyshop.dk
ForsideBrugt & BilligtUDSALG/OUTLETVX EvoOptimist & OptipartsOK jolleILCA Laser29er49er/49erFXMusto SkiffNacra 17Jollebeklædning ZhikJollebeklædning RoosterSejlertøj ZhikSejlerstøvler og sko LizardPaddel, kajak og svømmetøjUdstyr - Jollevogne, aluUdstyr - Kompas, fart og vindUdstyr - kølbåd, fart, vind mm.Udstyr - StartureUdstyr - RigmålereUdstyr - Gelcoat, lim og polishUdstyr - Splitbolte og ringeUdstyr - Blokke & fittingsUdstyr - "alt det andet"SUP - Stand Up PaddleGoPro Kameraer
Om Dinghyshop
Tilmeld til nyhedsbrev
         
Handelsbetingelser - webshop salg

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder alene for leverancer bestilt via Dinghyshops webshop.

1. Anvendelse af almindelige betingelser
1.1. Disse almindelige betingelser er gældende for leveringer fra Dinghyshop (herefter "Sælger").
1.2. Købers indkøbsbetingelser og evt. prissætning af returnerede varer finder ikke anvendelse, medmindre Sælger skriftligt har accepteret dem.

2. Prislister og beskrivelser
2.1 Sælgers prislister, kataloger og produktbeskrivelser er ikke juridisk bindende for Sælger. Vægte, dimensioner, ydeevner, tekniske og andre data anført i prislister, kataloger, produktbeskrivelser og tilbud er omtrentlige, medmindre Sælger udtrykkeligt har garanteret herfor.
2.2. Alle tegninger og andre tekniske dokumenter vedrørende leverancen, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra den ene part til den anden, tilhører den part, der har udleveret dem. Tegninger og tekniske dokumenter må ikke anvendes til andet end det, der var formålet med udlevering.

3. Leverancen
3.1 Sælgers leveringsforpligtelse omfatter kun de dele, der udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.
3.2 Sælger forbeholder sig adgang til at foretage uvæsentlige ændringer i leverancen i det omfang ændringerne skønnes formålstjenlige og ikke medfører reduceret funktionalitet eller ydeevne af det leverede.

4. Levering og risikoovergang
4.1. Levering inden for 2-5 hverdage såfremt vi har varer på lager. I tilfælde af restordre, vil kunde blive informeret herom og levering vil finde sted på det tidspunkt eller inden for den periode, der fremgår fra Sælger. Såfremt der alene er aftalt en leveringsperiode, begynder denne periode fra det tidspunkt, hvor samtlige for leverancens udførelse nødvendige oplysninger m.m. foreligger.
4.2. Leveringstiden er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsendelse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt aftales betragtes en udskydelse af leveringstidspunktet på 30 dage på grund af Sælgers forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af den grund kan udøve nogle misligholdelsesbeføjelser over for Sælger.
4.3. Såfremt forsinkelse for levering skyldes, at Sælger er i en situation, som angivet i pkt. 10.1., udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end tre måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse uanset, om begivenheden indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
4.4. Sælger skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele Køber ændringer i leveringstiden.
4.5. Levering sker AB lager (ex works) fra Sælgers adresse, uanset om Sælgeren ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale bringer det solgte til Køber. Det er således Køber, der skal afholde alle transportomkostninger, og Køber bærer ligeledes risikoen for varerne frem til det tidspunkt, hvor Køber har modtaget varerne.
4.6. Ved levering af varer udenfor Danmarks grænser er de oplyste fragtpriser kun vejledende og særskilt fragtberegning vil ske forud for forsendelse af varerne.
4.7. Køber kan ikke afvise dellevering.

5. Ejendomsret mv.
5.1 Ejendomsretten til leverancen forbliver hos Sælger indtil hele købesummen er betalt herunder eventuelle omkostninger og renter. Køber er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde disponere over det leverede, så længe købesummen ikke er fuldt betalt.
5.2 Køber er forpligtet til at holde det leverede forsikret til fuld værdi indtil det tidspunkt, hvor købesummen er fuldt betalt.

6. Priser og betalingsbetingelser
6.1 Priser er eksklusiv forsendelse og alle priser er oplyst inkl. moms i danske kroner, med mindre andet er aftalt skriftligt.
6.2. Tilbud er afgivet i henhold til tilbudsdagens pris. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for Sælger f.eks. på grund af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, råvarepriser, overenskomstmæssige lønninger, øvrige produktionsomkostninger etc.
6.3. Betaling ved faktura kan kun ske efter særskilt aftale. Betalingsbetingelserne er netto kontant ved forudbetaling, medmindre andet er aftalt skriftligt eller fremgår af fakturaen. Ved forsinket betaling forrentes købesummen med 2 % fra forfaldsdagen pr. påbegyndt måned samt tillægges gebyr á 100 kr. pr. rykker.
6.4 Ved betaling med kreditkort tillægges ikke betalingskortgebyr. Fakturabeløbet debiteres først, når varen afsendes. 
6.5 Bestilling af joller, mast og rigsæt følges op af personlig kontakt.
6.6 Fortrolighedspolitik: Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.
6.7 Køber er ikke uden samtykke fra Sælger berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for modkrav og/eller at modregne købesummen i andre krav, medmindre Sælger skriftligt har anerkendt kravet. Reklamationer over leverancer berettiger således ikke Køber til at tilbageholde betaling for allerede foretagne leverancer. Købers tilbageholdelse af betaling udgør i så fald væsentlig misligholdelse af vore handelsbetingelser. 6.7. Såfremt leveringen udsættes eller forsinkes som følge af Købers forhold (fordringshavermora), forfalder betalingen på den oprindeligt aftalte dato, medmindre en ændring af betalingstidspunktet aftales skriftligt.

7. Forsinkelse
7.1 Køber kan ikke kræve erstatning i tilfælde af forsinkelse, medmindre Sælger har forårsaget forsinkelsen ved grov uagtsomhed eller forsætlig adfærd. Ansvaret for forsinkelse er begrænset jf. pkt. 9 og 10.

8. Mangler
8.1. Køber skal kontrollere og undersøge en leverance uden ugrundet ophold efter leverancens modtagelse. Køber skal straks og inden 8 dage efter, at en fejl/mangel er opdaget, give meddelelse om manglen til Sælger. Såfremt meddelelse ikke gives inden denne frist, bortfalder Købers adgang til at påberåbe sig den pågældende fejl/mangel, hvis Køber har eller burde have opdaget manglen ved undersøgelsen af leverancen.
8.2. Sælger er berettiget og forpligtet til uden ugrundet ophold at reparere eller forny dele, der er blevet ubrugelige på grund af fejl i materialer, konstruktion eller Sælgers udførelse af arbejde, såfremt der er tale om en oprindelig mangel eller en mangel opstået i en eventuel reklamationsperiode. Sælger vælger frit imellem reparation og levering af nye dele. Hvis ombytning eller reparation vil medføre uforholdsmæssige omkostninger, er Sælger dog berettiget til i stedet for ombytning eller reparation at yde et forholdsmæssigt afslag i købsprisen svarende til værdiforringelsen.
8.3 Alle forsendelsesomkostninger vedrørende fragt af dele, hvor der skal foretages mangelsudbedring, betales af Sælger. Forsendelsesomkostninger vedrørende fragt som følge af Købers ombytning af dele eller Købers reparation af dele betales af Køber. Udskiftede dele i forbindelse med Sælgers udbedring af mangler, er Sælgers ejendom og tilsendes Sælger fragtfrit. Køber bærer risikoen for forsendelse af såvel nye dele som fejlbehæftede dele, som returneres til Sælger eller som fremsendes til Køber fra det tidspunkt, hvor delene er overgivet til første fragtfører uanset om transporten udføres af Sælgers folk eller af fremmed fragtfører.
8.4. Sælgers pligter efter nærværende kontrakt omfatter kun mangler konstateret inden for 24 måneder fra levering jf. dog pkt. 10.1.
8.5 Forandring eller indgreb i det solgte uden Sælgers skriftlige samtykke fritager Sælger for enhver forpligtelse.
8.6 Køber må ikke fjerne vedlagte manualer fra produktet, og Køber må ikke ændre eller fjerne afmærkninger af kapacitetsangivelse, advarsler, serienummer etc. på produktet.

9. Erstatningsansvar
9.1 Sælger er ikke erstatningsansvarlig for driftstab, tabt avance, tabt arbejdsfortjeneste, tabt goodwill, tabte forretningsmuligheder, tab som udspringer af Købers kontrakter med tredjemand, følgeskader, omkostninger ved nedtagelse og remontering og andre indirekte tab og følgeskader under nogen form, som opstår i forbindelse med forsinkelse eller mangler.
9.2. Køber kan ikke kræve erstatning for tab, som kunne undgås ved at foretage dækningskøb.

10. Force majeure
10.1. Hverken Sælger eller Køber skal anses for ansvarlig over for den anden for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger udenfor partens kontrol, og som parten ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Følgende omstændigheder kan eksempelvis medføre ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelse urimeligt byrdefuldt: Arbejdskonflikt, brand, hærværk, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelse, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft m.m. (ikke udtømmende angivet). Omstændigheder som nævnt, der var truffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af l. punktum, og som leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet.
10.2. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Sælger udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.
10.3. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt.
10.4. Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere aftalen, såfremt den aftalte leveringstid overskrides med 30 dage eller mere som følge af force majeure. I tilfælde af sådan annullering tilbageleverer begge parter snarest muligt, hvad de har modtaget fra den anden part, og der består derefter ingen yderligere krav mellem parterne.

11. Produktansvar
11.1 I det omfang intet andet følger af ufravigelige danske retsregler er Sælger ikke ansvarlig.
11.2 Sælger er ikke erstatningspligtig for indirekte tab herunder (men ikke begrænset til) driftstab, tabt fortjeneste, produktionstab etc.
11.3 Sælger er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre tilhørende Køber eller tredjemand. Såfremt det godtgøres, at skaden er forvoldt af Sælgers grove uagtsomhed er erstatningen begrænset til [EUR 1.000] både for så vidt angår løsøre og fast ejendom.
11.4 I det omfang at Sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber pligtig til at holde Sælger skadesløs uanset i henhold til hvilke bestemmelser Sælger bliver pålagt produktansvaret.
11.5 Sælger er ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af Køber, eller hvori Købers produkter indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som Købers produkter forårsager.
11.6 Hvis tredjemand fremsætter krav om erstatning for produktskade, skal Sælger straks informeres herom. Såvel Sælger som Køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav fremsat af tredjemand mod enten Køber eller Sælger.

12. Annullering/Returnering
12.1. Køber har ret til at fortryde og returnere korrekte leveringer indenfor 14 dage fra varerne leveres på en af køber oplyst leveringsadresse eller er afhentet i butikken. Køber kan også returnere varen ved at nægte at modtage varen når den leveres. De returnerede varer skal være i væsentlig samme stand og mængde som ved købers modtagelse. Alle produkter skal bevares i intakte originale emballager, da dette altid er en væsentlig del af varens værdi. Emballagen skal derfor altid sendes med retur, for at betingelserne for at udøve fortrydelsesretten er opfyldt. Husk derfor altid at gemme emballagen til man er sikker på, at man vil beholde varen. Fortrydelsesretten bortfalder, hvis køber bruger varen på en måde, hvor det er helt åbenbart at brugen formindsker varens salgsværdi væsentlig. Køber afholder alle omkostninger i forbindelse med returforsendelse. Når køber fortryder købet tilbagebetales købesummen til køber ved en overførelse til købers bank. Når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til betingelserne, kan fortrydelsesretten udnyttes og vi vil kontakte køber, for at få oplyst, hvortil købesummen skal returneres ekskl. leveringsomkostningerne. Ved manglede leveringsmulighed og hvis en vare ikke efterfølgende afhentes af køber, inden for den af transportøren oplyste afhentningssted og periode, refunderer Dinghyshop ApS ved køb med Dankort, beløbet på varernes pris til køber, fratrukket leveringsomkostninger. Beløbet tilbagebetales til køber ved en bankoverførelse.

13. Lovvalg og værneting
13.1. Tvister afgøres efter dansk ret (dog ikke CISG).
13.2. Alle sager skal anlægges ved byretten på det sted, hvor Sælgers hovedkontor er beliggende på tidspunktet for stævningens indgivelse.